juniper
מאתר זה ניתן לגשת באמצעות הקישורים לכל פורטלי התמיכה של המכללות המנויות על שירותי ה SSL VPN של מרכז התקשורת במכון מופ"ת. לאחר הכניסה לפורטל, מלאו את שם המשתמש והסיסמה, אשרו את התקנת ה ActivX (חד פעמי), ובחרו בשרת אליו אתם מעוניינים להיכנס. במידה ונתקלתם בבעיה, הטלפון שלנו 03-6901415