חושבים על הוראה מחדש - MOOC במכון מופ"ת

רקע

MOOC – Massive Open Online Course הוא השם הגנרי לקורסים מקוונים, על פי רב מבוססי וידאו, המשרתים מטרות אקדמיות, הכשרה מקצועית או עניין אישי של הלומד, ומאפשרים למידה עצמית מכל מקום ובזמנים גמישים. בשנים האחרונות אנו עדים לגידול ניכר במספר הקורסים מסוג זה, על רקע הקמת פלטפורמות ייחודיות לנושא כגון Udacity, edX, coursera ועוד. הקורסים ניתנים לרוב בחינם (מכאן ה-open בשמם), אך עבור האקרדיטציה הרשמית או התעודה נגבה תשלום הנע בדרך כלל בין עשרות למאות בודדות של דולרים.

פעילות מכון מופ"ת בהפקת MOOC

במקביל לפעילותינו בליווי יצירת קורסי MOOC במוסדות אקדמאיים, פותח בערוץ המו"פ לטכנולוגיה ולחדשנות במכון מופ"תMOOC  בהובלת ד"ר ניר מיכאלי, בעבר יו"ר המזכירות הפדגוגית וכיום רקטור מכללת אורנים, בנושא "חושבים מחדש על הוראה: מודלים פדגוגיים נבחרים". הקורס מיועד לסטודנטים להכשרת מורים ולמורים בפועל במסגרת תהליך הפיתוח המקצועי. הקורס פותח בקונספט ייחודי: כל מודל פדגוגי הנסקר בקורס מלווה בשיחות שמנהל ד"ר מיכאלי עם מומחים למודל, וכן בראיונות עם מורים המדברים על יישום המודל בכיתה. בין המודלים הנסקרים בקורס: PBL, חינוך לחשיבה, פדגוגיה משחקית, פדגוגיה ביקורתית וחינוך פוליטי ומודל ההוראה הפרונטלית. בתחילתו ובסופו של כל פרק נותן ד"ר ניר מיכאלי הסבר תאורטי  על המודל, המוצג באופן שמאפשר ללומד את ההיכרות הטובה ביותר עם המודל, הן ברמה התאורטית הן ברמה המעשית.  

הלומדים בקורס יכולים להיחשף למודלים השונים וללמוד אותם לעומק מהמומחים לנושא. פורמט השיחה מאפשר גם להתעכב על סוגיות פחות ברורות בכל מודל, לנסות להבין מהם חסרונותיו ואילו סיכונים כרוכים בו, וכיצד ניתן להתגבר עליהם. נוסף לכך, המורים המדברים על המודלים השונים מזמנים הצצה לאופן שבו נראה יישום המודל בשטח, ומאפשרים הבנה עמוקה יותר מהבנה תאורטית גרידא.

תועלות נוספות של MOOC

לצד התועלת הפדגוגית של הקורס יש בו יתרונות רבים נוספים:

ברמת הלומד הוא מאפשר נגישות גבוהה לתכנים ברמה גבוהה ביותר, כגון המרצה או החוקר המוביל בתחום וסרטי וידאו ברמת הפקה גבוהה שמעשירים מאוד את חוויית הלמידה –  שני רכיבים שרוב הלומדים אינם נחשפים אליהם במהלך לימודיהם. יתרה מזאת, הוא מאפשר גמישות ונוחות רבות יותר ללומד, שיכול לבחור היכן ומתי ללמוד. קורסים רבים ניתן לראות בטלפון הנייד, כך שהנגישות אליהם היא מוחלטת, והזמנים גמישים יותר מאחר שהלומד יכול לצפות בתוכני הקורס בשעה הנוחה לו

ברמת המרצה, השילוב שבין מספר הלומדים הרב המבצעים כל קורס כזה (מכאן ה-massive בשם) לבין היכולת הטכנולוגית מאפשר מעקב אחר פעילות הלומדים וניתוח שלה, וקבלת תובנות פרקטיות לשיפור הקורס והלמידה. למשל, אם המרצה רואה שמספר רב של לומדים התעכבו בקטע מסוים, הוא יכול לבחון אם מדובר בקטע לא ברור שיש להרחיב עליו או להסבירו באופן שונה, ולחלופין – ייתכן שמדובר בקטע אטרקטיבי ומעניין שכדאי לשלב דומים לו במסגרת הקורס. המרצה יכול לקבל משוב מדויק ומפורט בהרבה מכל משוב סטנדרטי אחר שהוא מקבל במהלך קורס שגרתי.

ברמת המערכת, יש תועלת בעושר ובמגוון רב של חומרי לימוד איכותיים, היכולים לשמש גם את המורים, המרצים והלומדים במערכת הרגילה, בשימוש נוח וללא עלות.

לסיכום, קורסי ה-MOOC מציעים ללומדים מגוון רחב של תכנים איכותיים, ובנגישות גבוהה יותר מבעבר. עם זאת, כדי לנצל את יתרונם באופן מרבי חשוב להדגיש את ההיבטים הפדגוגיים השונים ואת האתגרים הכרוכים במעבר מפלטפורמה אנלוגית של שיעור פרונטלי או ספר לקורס דיגיטלי מבוסס וידאו. אף שמדובר בתהליך ארוך ומורכב (צוות העבודה במכון מופ"ת כולל, מנהל פרויקט, שני מעצבי למידה, חברת הפקה ורכזת אקדמית) – אם הוא יקדם את חזון העושר והמגוון הרחב של תכנים איכותיים בנושאים שונים, הרי הוא כדאי.

 נכתב ע"י אסף עמית

השארת תגובה